Additional menu

SERVEIS

Equinoteràpia -

L’equinoteràpia és un mètode terapèutic que utilitza el cavall, les tècniques d’equitació i les pràctiques eqüestres, dins d’un abordatge interdisciplinari, en les àrees de la salut i l’educació, buscant la rehabilitació, la integració i el desenvolupament físic, psíquic i social de persones amb diferents necessitats.

Els beneficis que pot aportar la TAC són molts i molt diversos, sempre partint de les necessitats específiques de cada persona. Volem donar especial importància, però, l’afirmació que l’evidència científica dels beneficis que aporta la teràpia amb cavalls està tenint cada vegada més estudis i articles que ho corroboren.

Les àrees en les quals es pot fer incís amb aquest tipus d’intervenció són: física/psicomotriu, cognitiva, emocional i social.

Més informació -

Correu electrònic: terapiatictac@gmail.com

Marta: 0034 689751812 / 00376 383497

Anna:  0034 636871871